آموزش زبان انگلیسی روح اله مرادی

منابع معتبر برای آزمون کارشناسی ارشد

سلام به دوستان عزیز در این پست به معرفی منابع آزمون ها می پردازیم امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد

1-منابع معتبر برای امتحان ورودی كارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

2-منابع معتبر برای امتحان ورودی كارشناسی ارشد رشته زبان شناسی

3-منابع معتبر برای امتحان ورودی کارشناسی ارشد آموزش مترجمی انگلیسی

1-منابع معتبر برای امتحان ورودی كارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 Linguistics (Pure and Applied)
 Crystal.D.1988. A Directory of Linguistics and Phonetics
 Fromkin.V., Rodman.R., 1987. An Introduction to Language
 Platt.J. 1990. The Dictionary of Applied Linguistics and Teaching
 Yule.G. 1996. The Study of Language
 The teacher’s complied and pamphlet


 Teaching Methodology
 Brown.D. 1987. Principles of Language Learning and Teaching
 Chastain.K. 1988. Developing Second Language Skills
 Dianne.L.F. 1988. Techniques in Teaching
 Mosallanejad.P. 1999. Methodology of Teaching Foreign Languages
 Platt.J. 1990. The Dictionary of Applied Linguistics and Teaching
 Richards.J.C. 1994. Language Teaching Matrix
 Richards.J.C., Rogers.T. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching
 The Teacher’s complied and pamphlet


 Language Testing
 Birjandi.P., Farhady.H., Jafarpour.A. 1994. Language Skills Testing (from Theory to Practice)
 Birjandi.P., Bagheridoust.E., Mosallanejad.P., 2001. Language Testing
 Harris.P. 1987 (Testing English as a Second Language) McGrawHill Book Compan
 Hatch.E., Farhady.H. 1983. Research Design and Statistics
 Heaton.J.B. 1990. Writing English Language Tests
 Henning.G. 1987. Language Testing (Development, Evaluation, Research)
 Madson.Harold.S. 1983. Techniques in Testing
 Mousavi.SA. 1999. A Dictionary of Language Testing


2-منابع معتبر برای امتحان ورودی كارشناسی ارشد رشته زبان شناسی

1. Language and Linguistics. John-Lyons

2. Linguistics. J-Aitchinson

3. Language and Linguistics. Julia Falk

4-  مقدمات زبان شناسی: باقری

5- واژه نامه زبان شناسی: دكتر كوروش صفوی

6- واژه نامه زبان شناسی: دكتر همادخت همایون فر

7- دستور زبان فارسی: دكتر پرویز خانلری

8- نظام آوایی زبان: لاری هایمن ترجمه دكتر ثمره (فصل اول)

9- آواشناسی: دكتر ثمره(فصل اول و دوم)

10- زبان و تفكر: دكتر باطنی

11- توصیف ساختاری دستور زبان فارسی: دكتر باطنی (فصل اول و دوم)

12- آواشناسی: دكتر حق شناس

13- نگاهی تازه به دستور زبان فارسی: دكتر باطنی (فصل اول و دوم)

14- تاریخچه مختصر زبان شناسی: دكتر حق شناس (فصل 7و8)

15- مبانی زبان شناسی و كاربرد آن در فارسی: دكتر نجفی

16. An Introduction to Language. Fromkin and R.Rodman

17. The study of Language. Jeorge. Yule

3-

منابع معتبر برای امتحان ورودی کارشناسی ارشد آموزش مترجمی انگلیسی

الف.مباحث نظری
1- زبانشناسی 20 سوال
2- مسائل زبانشناسی و ترجمه 10 سوال
3- مبانی نظری ترجمه 10 سوال
منابع:
«Fromkin, Victoria & Robert Rodan, An Introduction to language, 4th edition (USA: Dryden press. 1988).
«Larson, M.I, Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence (New York-University press of America, 1984).
« Miremadi, S.A., Theories of Translation and Interpretation (Tehran:SAMT, 1991).
« Newmark, P., A Textbook of Translation (London: Prentice Hall International, 1988).
« Yule, George, The study of language, 2nd Edition (Cambridge University press, 1996).
» فصلنامه مطالعات ترجمه

ب.نظریه و عمل (فنون و ترجمه)
4- اصول و روش ترجمه 10 سوال
5- واژه شناسی و معادل گزینی 10 سوال
6- بررسی مقابله ای ساخت جمله 10 سوال
منابع:
« Fallahi, Mohamamd. Contrastive Linguistics and Analysis of Errors, volume 1 Tehran: Iran University press, 1991).
« Mollanazar, Hussein. Principles and Methodology of Translation (Teheran: SAMT, 1997).
» تجویدی غلامرضا. واژه شناسی (تهران: پیام نور، 1380 چاپ سوم).
» صفر مقدم، احمد.وندهای رایج در انگلیسی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1373)
» فرحزاد،فرزانه.نخستین درسهای ترجمه(تهران: مرکز دانشگاهی، 1369)
» کلباسی، ایران.ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز (تهران:موُسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371).
» لطفی پورساعدی، کاظم.درآمدی به اصول و روش ترجمه (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371).
پ. ترجمه عملی
7- ترجمه متون سیاسی و مطبوعاتی 10 سوُال
8-ترجمه متون اقتصادی 10 سوُال
9- ترجمه متون ادبی 10 سوُال
10- ترجمه متون اسلامی 10 سوُال
11- ترجمه اسناد و مدارک 10 سوُال
منابع:
« Manafi Anari, Salar, An approach to English Translation of Islamic Texts (I) (Tehran: SAMT, 1999).
« A study of Islamic Texts in English Translation. 3rd edition (Tehran:SAMT, 1990).
« An Approach to the Translation of the Islamic and Literary Texts (Tehran: SAMT, 2002).
» الهی قمشه ای،حسین، بررسی ترجمه انگلیسی متون اسلامی (تهران سمت ،1371)
» تجویدی ،غلامرضا، ترجمه متون مطبوعاتی (1) (تهران: دانشگاه پیام نور،1374)
» ترجمه متون مطبوعاتی (2) (تهران: دانشگاه پیام نور،1376)
» ترجمه متون سیاسی (تهران: دانشگاه پیام نور، 1379)
» خزاعی فر، علی، ترجمه متون ادبی (تهران : سمت 1382 )
» علیمحمدی، محمود ،ترجمه متون ادبی (تهران، دانشگاه پیام نور، 1377)
» فرح زاد، فرزانه، ترجمه پیشرفته (1) (تهران، دانشگاه پیام نور، 1374)
» کتابهای موجود درباره ترجمه اسناد و مدارک یا متون حقوقی
» نوروزی خیابانی، مهدی، فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی (انگلیسی به فارسی) (تهران: نشر نی)
» فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی ( فارسی به انگلیسی ) ( تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ساعت ۲۲:۵۶ بعد از ظهر  توسط روح اله مرادی  |